1. Definicje

Treść

Oznacza dowolny tekst, obraz, plik wideo, plik audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie, lub inne informacje, lub materiały przesłane, lub udostępniane w naszej Witrynie, lub w naszej Aplikacji;

Polityka Plików Cookie

Oznacza politykę Polityki Plików Cookie, która określa, w jaki sposób korzystamy z plików cookie w naszej Witrynie;

Zamówienie UE

Oznacza zamówienie złożone przez Klienta przebywającego w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), innym niż Wielka Brytania, przygotowane przez nas do odbioru osobistego przez Klienta w naszej siedzibie w Wielkiej Brytanii lub poprzez niezależną firmę kurierską w jego imieniu;

Warunki prawne

Oznacza ogólne warunki określone w niniejszej Umowie;

Polityka prywatności

Oznacza zasady Polityki prywatności , które regulują sposób, w jaki przetwarzamy wszelkie dane osobowe zebrane od Klientów;

Produkty

Oznacza leki wydawane na receptę i inne artykuły medyczne;

Usługi

Oznacza konsultacje online i recepty wydawane przez lekarzy;

Zamówienie w Wielkiej Brytanii

Oznacza zamówienie przeznaczone do wysyłki na adres w Wielkiej Brytanii;

Niepożądane zgłoszenia

Ma znaczenie podane w klauzuli 6.1;

My, Nas lub Nasz

Oznacza Hexpress Healthcare Limited; i

Klient

Oznacza osobę uzyskującą dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji, lub korzystającą z niej, jej treści lub naszych produktów i usług.

W niniejszej Umowie, sformułowanie:

1.1 Postanowienie ustawowe zawiera odniesienie do przepisu ustawowego w brzmieniu oryginalnym lub znowelizowanym, niezależnie od daty jego wejścia w życie, a także wszelkie przepisy aktów prawnych niższego rzędu ustanowionych na mocy ustawy przed datą lub po dacie niniejszej Umowy;

1.2 Dokument odnosi się do dokumentu z uwzględnieniem jego zmian i nowelizacji;

1.3 Sformułowanie w liczbie pojedynczej obejmuje również jego odpowiednik w liczbie mnogiej i vice versa (chyba że z kontekstu wynika inaczej);

1.4 Klauzula lub załącznik, chyba że z kontekstu wynika inaczej, jest odniesieniem do klauzuli lub załącznika do niniejszej Umowy; i

1.5 Słowa "inne”, "zawiera”, „w tym”, "na przykład” i "w szczególności” nie zawężają ogólnego charakteru znaczeń jakichkolwiek poprzedzających słów, a wszelkie następujące po nich słowa nie powinny być interpretowane jako odnoszące się jedynie do tej samej grupy co słowa poprzedzające, jeżeli możliwa jest ich szersza interpretacja.

2 Korzystanie z naszej strony

2.1 Nasza strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2.2 Poprzez zakup produktów i usług w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Aplikacji, Klient wyraża zgodę na prawnie wiążący charakter:

2.2.1 Niniejszych Warunków prawnych i wszelkich zawartych w nich dokumentów;

2.2.2 Warunków dodatkowych, które mogą uzupełniać lub zastępować część niniejszej Umowy (może się to zdarzyć ze względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa); i

2.2.3 Szczegółowych Warunków mających zastosowanie do niektórych produktów i usług.

2.3 Klient wyraża zgodę, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

2.3.1 Wszystkie koszty i wydatki poniesione w związku z korzystaniem z naszej Witryny lub Aplikacji; i

2.3.2 Zachowanie poufności hasła i innych danych konta.

2.4 Jeśli Klient uzyskuje dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji spoza Wielkiej Brytanii, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa tam, gdzie mają one zastosowanie.

2.5 Staramy się, aby nasza Witryna i Aplikacja były jak najlepiej dostępne. W razie jakichkolwiek trudności z korzystaniem z naszej Witryny lub Aplikacji prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]

2.6 Możemy uniemożliwić lub zawiesić dostęp do naszej Witryny, lub Aplikacji, w razie nieprzestrzegania jakiejkolwiek klauzul wyszczególnionych w niniejszych Warunkach prawnych, a także jakichkolwiek innych mających zastosowanie warunków lub zasad, lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.

3 Prawa i obowiązki

3.1 Strony

Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Klienta, nasze prawa i obowiązki oraz kluczowe informacje wymagane zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 2015 r., Rozporządzeniem dotyczącym Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) z 2013 r. oraz Rozporządzeniem Dotyczącym Handlu Elektronicznego z 2002 r.

W niniejszej umowie:

 • "My", "Nasz" lub "Nas" oznacza Hexpress Healthcare Limited ("Dostawca"). Odniesienia do nas w niniejszych Warunkach prawnych obejmują również nasze spółki, które w danym czasie, wchodzą w skład naszej grupy.
 • "Klient" lub "Klienta", "Klientowi", "Klientem", "Kliencie" oznacza osobę korzystającą z naszej Witryny lub Aplikacji w celu zakupu od nas produktów i usług.
 • "Zatwierdzone apteki" oznaczają apteki partnerów zewnętrznych, z którymi możemy współpracować i które mogą otrzymywać produkty do odbioru przez Klienta lub w celu ich dystrybucji.

Do zakresu zadań i obowiązków:

 • naszych lekarzy należy zapoznanie się z dokumentacją medyczną i jej uzupełnianie oraz wypisywanie recept.

naszej apteki do wydawania:

 • i wysyłania leków przepisanych w Wielkiej Brytanii do Klientów w Wielkiej Brytanii, jak i krajów spoza UE / EOG; i
 • i udostępniania do odbioru przepisanych leków w naszej aptece przez niezależnego kuriera, w przypadku zamówień złożonych przez Klientów z innych krajów Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Należy pamiętać, że nie dostarczamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dostawę produktów do UE / EOG.

3.1 Dane naszej firmy

 • Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy: 07600912.
 • Adres naszej siedziby to: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Wielka Brytania. Adres organu nadzorującego to: 106 Lower Addiscombe Road, Londyn, CR0 6AD, Wielka Brytania.
 • Nasz brytyjski numer VAT to: GB 121 3176 59.

3.2 Organizacje nadzorujące

Jesteśmy zarejestrowani i regulowani przez następujące organizacje:

 • Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA): w ramach [wspólnego brytyjskiego systemu zezwoleń dla sprzedawców leków online]. Więcej informacji pod linkiem: https://medicine-seller-register.mhra.gov.uk/.
 • Komisję ds. Jakości Opieki (CQC): numer identyfikacyjny usługodawcy 1-4262949666. Więcej informacji: https://www.cqc.org.uk/provider/1-4262949666.
 • Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO): pod numerem powiadomienia Z2900979. Więcej informacji pod linkiem: https://ico.org.uk/for-organisations/health-sector-resources/.

3.3 Recepty i dostawa leków

3.3.1 Zapewnimy dostęp do konsultacji online z lekarzem z Wielkiej Brytanii lub EOG („Doktorem”) w celu diagnozowania i leczenia Państwa schorzeń.

3.3.2 Konsultacje, recepty i leczenie podlegają niniejszym Warunkom prawnym.

3.3.3 Uważamy, że w najlepszym interesie Klienta jest wysłanie przez nas informacji do właściwego lekarza rodzinnego (GP) o przeprowadzanych przez nas konsultacjach. Jednakże, bez zgody Klienta nie będziemy w stanie tego uczynić i w takim wypadku nasi lekarze przyjmą odpowiedzialność za opiekę zdrowotna Klienta i jego opiekę pooperacyjną podczas korzystania z naszych prywatnych usług.

3.3.4 Wszystkie produkty będą wydawane przez farmaceutów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii na podstawie recept wydawanych przez lekarzy. Pełne dane naszych lekarzy i farmaceutów są dostępne na naszej stronie https://www.121doc.com/pl.

3.3.5 Produkty zostają sprzedane i przekazane Klientowi:

 1. w chwili ich wydania i wysłania przez naszą aptekę, w przypadku zamówień przeznaczonych na terytorium Wielkiej Brytanii;
 2. w chwili przygotowania ich do wydania w lokalu naszej apteki w Wielkiej Brytanii. Klient może (1) osobiście odebrać produkty z naszej apteki w Wielkiej Brytanii lub zlecić komuś ich odbiór w jego imieniu; lub (2) poprosić nas o zlecenie realizacji usługi dostawy wyznaczonej niezależnej firmie kurierskiej, która odbierze produkty z naszej apteki w Wielkiej Brytanii w imieniu Klienta i dostarczy je zgodnie z jego wytycznymi.

3.4 Gwarancje

3.4.1 Gwarancje ze strony Klienta

 1. Klient gwarantuje i zobowiązuje się do wypełnienia naszego internetowego kwestionariusza konsultacji zgodnie ze stanem faktycznym i najwyższymi zasadami rzetelności i uczciwości, ujawniając wszystkie istotne informacje zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

 2. Niniejsza Umowa traci ważność ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe informacje.

3.4.2 Nasze gwarancje

 1. Gwarantujemy i zobowiązujemy się, że kwestionariusz konsultacyjny będzie przeglądany wyłącznie przez lekarza i jego personel medyczny w celu leczenia Klienta.

 2. Gwarantujemy i zobowiązujemy się, że każda recepta wystawiona przez lekarza lub każdy przepisany przez niego produkt będzie realizowany i wydawany wyłącznie przez wykwalifikowanych i zarejestrowanych farmaceutów.

3.5 Opis leczenia

Opis leczenia zależy od recepty.

3.6 Cena

Cena produktu i cena usługi zależą od recepty i rodzaju jednostki chorobowej.

3.7 Zamawianie produktów i usług

3.7.1 Ustawa o Prawach Konsumenta z 2015 r. przyznaje określone prawa Klientowi (zwane również "Prawami Ustawowymi"), na przykład zawiera gwarancję, że produkty:

 1. muszą być zadowalającej jakości;

 2. muszą być odpowiednie do celu; i

 3. muszą odpowiadać ich opisowi, próbce lub modelowi.

3.7.2 Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie produktów i usług zgodnych z prawami Klienta.

3.7.3 Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą kupować żadnych produktów z naszej Witryny. W przypadku otrzymania przez nas zawiadomienia, że osoba, która nie ukończyła 18 lat ("osoba niepełnoletnia"), zawarła, podjęła próbę zawarcia lub próbuje zawrzeć jakąkolwiek transakcję w naszej Witrynie, lub poprzez naszą Aplikację, podejmiemy działania w celu natychmiastowego uniemożliwienia takiej osobie zawarcia jakiejkolwiek transakcji, korzystania ze swojego konta lub uzyskania jakichkolwiek produktów i usług z naszej Witryny, lub Aplikacji. Podejmiemy dochodzenie w celu ustalenia, czy osoba ta jest lub była niepełnoletnia w chwili zawarcia, lub podjęcia próby zawarcia transakcji oraz, czy osoba ta korzysta lub skorzystała z naszych usług na żądanie, lub w imieniu innej osoby, a także powiadomimy odpowiednie osoby lub instytucje takie jak rodziców, opiekunów czy organy regulacyjne, o tym, że osoba ta chciała skorzystać lub skorzystała z naszej Witryny, lub Aplikacji, podczas gdy była lub jest niepełnoletnia.

3.7.4 Klient składa zamówienie w naszej Witrynie lub w Aplikacji, wypełniając i przesyłając internetowy kwestionariusz medyczny, który jest sprawdzany i oceniany przez lekarza. Lekarz może następnie wystawić receptę, którą realizuje farmaceuta w Wielkiej Brytanii. Prosimy o uważne przeczytanie i sprawdzenie swojego zamówienia przed jego wysłaniem.

3.7.5 Zamówienie zostaje złożone drogą elektroniczną po dokonaniu procesu płatności i zostanie ono potwierdzone przez wiadomość e-mail. Jednakże, potwierdzenie to nie jest jednoznaczne z akceptacją zamówienia.

3.7.6 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zamówień. W takim wypadku skontaktujemy się z Klientem i poinformujemy go o zaistniałej sytuacji. Odrzucenie zamówienia może wynikać między innymi z następujących powodów:

 1. Nie możemy autoryzować płatności;

 2. Klient nie ma prawa kupować od nas produktów lub usług;

 3. Lekarz skierował Klienta do lekarza rodzinnego lub lekarza internisty;

 4. Klient zamówił zbyt wiele produktów lub usług w określonym czasie; lub

 5. Wystąpił błąd w cenie lub w opisie produktów, lub usług.

3.7.7 Zamówienie zostaje zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostanie to potwierdzone wiadomością e-mail ("E-mail potwierdzający realizację") - dotyczy to zamówień przeznaczonych do dostawy do UE). Kiedy to nastąpi:

 1. między Klientem a nami będzie obowiązywać prawnie wiążąca umowa; i

 2. Towary zostaną udostępnione Klientowi lub wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi, lub wyznaczonej firmie kurierskiej do odbioru w naszej aptece w Wielkiej Brytanii.

3.8.7A W przypadku gdy Klient życzy sobie, abyśmy pośredniczyli w zleceniu usługi dostawy wyznaczonej niezależnej firmie kurierskiej, wówczas to umowa zostanie zawarta między Klientem a tą firmą kurierską i umowa ta jest odrębna od umowy z nami. Warunki umowy z Kwik Shipments Limited, jeśli Klient zdecyduje się wyznaczyć tę firmę jako swoją firmę kurierską, są określone poniżej.

3.8.7B Jeśli Klient nie życzy sobie, abyśmy pośredniczyli w przekazaniu zlecenia dostawy wyznaczonej firmie kurierskiej, a produkty pozostaną nieodebrane przez 14 dni od dnia wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji zlecenia, wówczas to zostanie wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności odebrania zlecenia. Jeśli w ciągu 14 dni od wysłania Klientowi przypomnienia o konieczności odebrania zlecenia Klient nie odbierze produktów ani nie zorganizuje ich odbioru przez kuriera lub inną osobę w jego imieniu, zastrzegamy sobie prawo do zniszczenia produktów. W tym wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za wysyłkę lub organizację dostawy produktów do Klienta. Klient musi samodzielnie zorganizować i opłacić dostawę produktów. Może on skorzystać z usług wyznaczonej firmy kurierskiej, która będzie odpowiedzialna za odbiór jego produktów z naszej apteki w Wielkiej Brytanii i dostarczenie ich do Klienta na wybrany przez niego adres.

3.7.8 Zamówienie zostaje zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostanie to potwierdzone wiadomością e-mail ("E-mail z potwierdzeniem wysyłki") - dotyczy to zamówień z adresami dostawy w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Szwajcarii. Gdy to nastąpi:

 1. między Klientem a nami będzie obowiązywać prawnie wiążąca umowa; i
 2. produkty zostaną wysłane do Klienta.

3.7.9 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć niektórych produktów, może zaistnieć konieczność zastąpienia ich podobnymi produktami o równym lub lepszym standardzie i wartości. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, dołożymy wszelkich starań, aby Klient został powiadomiony z wyprzedzeniem o zaistniałym stanie rzeczy, jednakże nie zawsze będzie to możliwe. Klient może odmówić przyjęcia produktów zamiennych. W tym przypadku zaoferujemy Klientowi zwrot pieniędzy lub wymianę i poinformujemy, jak długo taka oferta będzie pozostawać dla niego otwarta.

3.7.10 Opakowanie produktów może różnić się od opakowania pokazanego w Witrynie.

3.7.11 Koszt lekarstw będzie ustalany na podstawie ceny każdego przepisanego produktu wskazaną w naszej Witrynie lub w naszej Aplikacji w momencie realizacji zamówienia.

3.7.12 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na prawa Klienta wynikające z obowiązujących Ustaw.

3.8 Płatność

3.8.1 Akceptujemy następujące karty debetowe i kredytowe: Visa, Visa Electron, MasterCard i American Express. Akceptujemy również czeki wystawione na rzecz Hexpress Healthcare Limited.

3.8.2 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje przekazywane nam podczas dokonywania płatności za nasze produkty były bezpieczne, używając szyfrowanego bezpiecznego mechanizmu płatności. Jednakże w razie braku zaniedbań z naszej strony, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek przekazanych nam informacji.

3.8.3 Karta kredytowa lub karta debetowa Klienta zostanie obciążona tylko wtedy, gdy zlecenie zostanie zrealizowane i produkty zostaną wysłane w przypadku zamówień, które dostarczamy; oraz gdy zlecenie zostanie zrealizowane i produkty zostaną udostępniane do odbioru, w przypadku zamówień do UE.

3.8.4 Wszystkie płatności kartą kredytową lub debetową muszą uzyskać autoryzację wydawcy karty.

3.8.5 Cena produktów jest podawana:

 1. W funtach szterlingach (£) (GBP); lub
 2. w innej walucie europejskiej lub walucie pozaeuropejskiej; i
 3. Łącznie z VAT (w przypadku zamówień, które dostarczamy); lub
 4. Bez VAT (w przypadku zamówień do UE, jeśli dotyczy). W tym przypadku Klient jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku VAT.

3.8.6 W przypadku zamówień do UE przy dokonywaniu płatności za zamówienie pobieramy opłatę za wysyłkę, działając jako agent wyznaczonej firmy kurierskiej. Opłatę tę następnie przekazujemy tej firmie. Firma kurierska wykonuje usługi odbioru i dostawy towarów na podstawie oddzielnej umowy z Klientem. Umowa między Klientem a nami zostaje wykonana w momencie realizacji zamówienia i udostępnienia towarów do odbioru przez Klienta lub jego przedstawiciela, lub przez wyznaczoną firmę kurierską, lub wyznaczonego kuriera i nie obejmuje żadnych usług dostawy.

3.8.7 Klient ponosi odpowiedzialność za opłacenie ceł przywozowych lub innych podatków (jeśli to ma zastosowanie). Klient, który znajduje się w UE lub EOG i który wynajął firmę kurierską do dostarczenia zakupionych produktów na adres jakiegokolwiek kraju UE, lub EOG, innego niż Wielka Brytania, powinien skontaktować się z lokalnymi organami celnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów i procedur. Jako osoba nabywająca produkty, Klient może być również oficjalnie zgłoszonym importerem i dlatego też musi się on upewnić, że zamówione produkty są zgodne z prawem kraju docelowego.

3.9 Dostawa i zwrot pieniędzy

Dostawa

3.9.1 Korzystamy z usług Royal Mail lub UPS w celu dostarczania produktów na teren Wielkiej Brytanii, a także do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie pobieramy dodatkowych opłat za dostawę następnego dnia. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawy, proszę kliknąć tutaj. Usługa dostawy zostaje wykonana z chwilą dostarczenia produktów na adres wskazany przez Klienta. Ryzyko związane z produktami przechodzi na Klienta z chwilą przyjęcia produktów w posiadanie. Klient, przed odbiorem produktów, jest zobowiązany przedstawić wykonawcy usługi dostawy swój dokument tożsamości (paszport lub prawo jazdy). Jeśli Klient jest nieobecny, a tym samym nie może odebrać i podpisać potwierdzenia dostawy, zostanie mu zostawione awizo ze szczegółowymi informacjami na temat miejsca odbioru produktów. Klient może poprosić o dostarczenie produktów do miejsca pracy lub na inny adres. Od chwili wysłania przez nas przesyłki, Klient jest związany warunkami korzystania z usług naszych ekspedytorów lub przedstawicieli.

3.9.2 W przypadku zamówień UE, produkty zostają dostarczone do Klienta, gdy zostaną przygotowane do obioru w naszej aptece w Wielkiej Brytanii pod adresem 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Wielka Brytania i Klient lub wyznaczona przez niego firma kurierska, lub wyznaczony przez niego kurier zostaną powiadomieni, że produkty te są dostępne do odbioru. Z tą chwilą tytuł własności produktów, posiadanie i ryzyko przechodzą na Klienta.

Prawo do anulowania i zwrotu pieniędzy

3.9.3 Rozporządzenie dotyczące Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) z 2013 - Część 3 - Prawo do odstąpienia od umowy - Przepis 28 określa wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy:

28. - (1) Niniejsza część nie ma zastosowania w następujących przypadkach -

1. Dostawa towarów, które są wykonane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub są wyraźnie spersonalizowane;

2. Dostawa towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasać;

(3) Prawa wynikające z niniejszej części przestają być dostępne w następujących okolicznościach:

a. W przypadku umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia.

3.9.4 W świetle powyższego oraz ze względu na rodzaj produktów i usług oferowanych w naszej Witrynie, powyższe wyjątki mają zastosowanie i Klient nie ma prawa do anulowania zamówienia. W drodze uznania dajemy jednak Klientowi prawo do anulowania zamówienia: do momentu wysłania przez nas produktów do Wielkiej Brytanii, Brazylii lub Szwajcarii; a w przypadku zamówień UE do momentu, kiedy produkty zostaną przygotowane do wydania i udostępniane do odbioru. Farmaceuta jest zobowiązany zniszczyć każdy lek w ciągu 60 dni od jego zwrócenia, nawet nieotwarte opakowania, a więc nie jesteśmy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy, gdy produkty zostaną wysłane przez naszą aptekę do Wielkiej Brytanii, Brazylii lub Szwajcarii, lub zostaną odebrane przez Klienta, lub przez wyznaczoną przez niego firmę kurierską, w jego imieniu, w celu dostawy na adres w UE / EOG.

3.9.5 Możemy anulować zamówienie w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim powiadomieniu Klienta. Możemy również anulować zamówienie, zanim produkty zostaną przygotowane do wydania lub zanim usługa zostanie wykonana. W przypadku anulowanego zamówienia, za które Klient zapłacił z góry, w sytuacji, gdy produkty nie zostały jeszcze dostarczone lub usługi nie zostały jeszcze wykonane, Klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy. Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku, gdy dostawa produktów i usług jest uniemożliwiona, opóźniona lub utrudniona z powodu podjętych przez niego działań, lub z przyczyn niezależnych od nas, lub niezwiązanych z nami.

3.9.6 Zwrotu pieniędzy dokonamy bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Zwrotu pieniędzy dokonamy przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przy dokonywaniu płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.

3.9.7 W przypadku anulowania niniejszej Umowy przed przygotowaniem produktu do wydania (w przypadku zamówień z UE), dokonujemy pełnego zwrotu pieniędzy. W przypadku anulowania Umowy przed nadaniem przesyłki do Klienta (w przypadku zamówień na terytorium Wielkiej Brytanii, Brazylii i Szwajcarii), dokonujemy pełnego zwrotu pieniędzy. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na nasze prawo do dochodzenia roszczeń pieniężnych przysługujących nam z tytułu niniejszej Umowy.

4 Własność i prawa własności intelektualnej

4.1 Jesteśmy właścicielem Witryny i Aplikacji oraz wszystkich praw własności intelektualnej z nimi związanymi, włączając w to między innymi ich zawartość. Prawa własności intelektualnej oznaczają takie prawa jak: prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy domen, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy niezarejestrowane (w dowolnym miejscu na świecie). Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej w związku z niniejszymi Warunkami prawnymi. Oznacza to na przykład, że pozostajemy ich właścicielami i możemy z nich korzystać zgodnie z naszym uznaniem.

4.2 Wszelkie materiały zawarte i prezentowane w naszej Witrynie lub Aplikacji, w tym między innymi tekst i grafika, stanowią nasze prawa autorskie lub podobne prawa, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do tych materiałów i surowo zabraniamy jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z nich lub ich powielania. Wszelkie ustawowo zagwarantowane prawa do drukowania lub pobierania materiałów są ściśle ograniczone do wyłącznego użytku osobistego. Żaden z naszych materiałów nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek celów komercyjnych.

4.3 Używanie jakichkolwiek znaków towarowych w naszej Witrynie lub Aplikacji jest surowo zabronione, chyba że odbywa się to za naszą uprzednią, pisemną zgodą. Wszelkie kopie stron naszej Witryny lub Aplikacji, niezależnie od sposobu, w jaki zostały zapisane, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu ich późniejszego przeglądania lub do drukowania fragmentów do użytku osobistego. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone na piśmie, zabrania się tworzenia baz danych w jakiejkolwiek formie z tych stron internetowych.

4.4 Użytkownik zgadza się nie zmieniać, próbować obejść lub usuwać jakichkolwiek powiadomień zawartych w naszej Witrynie, lub Aplikacji (w tym wszelkich zawiadomień o własności intelektualnej), w szczególności w zakresie wszelkich praw cyfrowych lub innych technologii bezpieczeństwa wbudowanych, lub zawartych w naszej Witrynie, lub Aplikacji.

4.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie przyznaje żadnych praw do naszej Witryny lub Aplikacji innych niż te, które są niezbędne do uzyskania dostępu do naszej Witryny lub Aplikacji.

5 Oprogramowanie

5.1 Oprogramowanie może zostać udostępnione do pobrania w celu usprawnienia działania naszej Witryny lub Aplikacji. Z takiego oprogramowania można korzystać tylko po wyrażeniu zgody na warunki dotyczące takiego oprogramowania (jest to czasami określane jako „umowa licencyjna użytkownika końcowego” lub „EULA”). Podczas próby pobrania Klient zostanie poinformowany o wszelkich warunkach i zasadach dotyczących oprogramowania. Klient, który nie zaakceptuje tych Warunków, nie będzie mógł pobrać oprogramowania. Klient powinien uważnie przeczytać wszelkie warunki umowy w celu ochrony własnych interesów (mogą one zawierać postanowienia określające obowiązki prawne użytkownika związane z korzystaniem z oprogramowania, obowiązki prawne dostawcy oprogramowania oraz postanowienia ograniczające odpowiedzialność prawną dostawcy oprogramowania).

5.2 Całe oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego w sposób niekomercyjny.

5.3 Korzystanie z oprogramowania w sposób niezgodny z prawem (np. powielanie lub redystrybucja go w sposób naruszający niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie inne warunki, które znajdują zastosowanie) jest wyraźnie zabronione i może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

6 Przesyłanie informacji do naszej Witryny

6.1 Dokładamy najlepszych starań, aby nasza Witryna i Aplikacja były bezpieczne, jednakże nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych przekazanych nam informacji, a co za tym idzie, nie możemy zagwarantować, że będą one poufne. Dlatego też nie należy nam udostępniać żadnych pomysłów, które mają tzw. zdolność patentową lub wniosków patentowych, propozycji reklamowych lub marketingowych, prototypów ani żadnych innych informacji, które Klient uważa za poufne, mające wartość komercyjną lub cenne ("Niepożądane zgłoszenia"). Podczas gdy doceniamy wszelkie komentarze, prosimy nie przesyłać Niepożądanych zgłoszeń.

6.2 Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania jakichkolwiek Niepożądanych zgłoszeń, w sposób, w jaki uznamy to za stosowne (należy pamiętać, że nie możemy wiedzieć, czy takie informacje są poufne, mają wartość komercyjną lub są cenne, ponieważ nie monitorujemy naszych witryn w celu weryfikacji tego). Dlatego też nie będziemy prawnie odpowiedzialni za zachowanie poufności w stosunku do jakichkolwiek Niepożądanych zgłoszeń ani też nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec Klienta, ani nikogo innego za jakiekolwiek wykorzystanie Niepożądanych zgłoszeń.

6.3 Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych Klienta stronom trzecim w ramach sprzedaży lub pierwszej oferty publicznej naszych aktywów, lub dowolnej spółki zależnej, oddziału lub podmiotu stowarzyszonego z nami, lub w wyniku zmiany kontroli nad nami, lub jednym z naszych podmiotów stowarzyszonych, filą lub oddziałem, lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych zdarzeń. Każda strona trzecia, na którą przekazujemy lub której sprzedajemy aktywa, będzie miała prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych i innych informacji przekazanych nam przez Klienta w sposób określony w niniejszej Umowie.

6.4 Korzystając z naszej Witryny lub Aplikacji i przekazując nam swoje dane, Klient wyraża zgodę na to, abyśmy, nasza grupa i osoby trzecie, gromadziły i wykorzystywały jego dane osobowe zgodnie z niniejszymi Warunkami prawnymi.

6.5 Informacje gromadzone na temat Klienta będą wykorzystywane tylko w sposób zgodny z prawem i zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi.

7 Trafność informacji i dostępność strony

7.1 Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do trafności, niezawodności lub ciągłości dostarczania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie lub Aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje umieszczone w naszej Witrynie i Aplikacji były trafne, aktualne i wolne od błędów, jednakże nie możemy tego obiecać. Ponadto nie możemy obiecać, że nasza Witryna i Aplikacja będą odpowiednie do wykorzystania w dowolnym celu. Opieranie się na informacjach umieszczonych w naszej Witrynie lub Aplikacji odbywa się na własne ryzyko.

7.2 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia naszych Witryn w dowolnym momencie, zgodnie z naszym uznaniem.

7.3 Wszelkie Treści są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych oraz w celu dostarczenia informacji o nas, naszych produktach i nowościach, funkcjach, usługach i innych witrynach, które mogą być przedmiotem zainteresowania. Treści nie stanowią porad technicznych, finansowych ani prawnych, ani żadnego innego rodzaju porad i nie można się na nich opierać w żadnym innym celu.

7.4 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nasza Witryna jest dostępna do użytku, jednakże nie obiecujemy, że będzie ona dostępna przez cały czas, ani nie obiecujemy też możliwości nieprzerwanego korzystania z naszej strony.

8 Hiperłącza i Witryny stron trzecich

8.1 Nasza Witryna i Aplikacja mogą zawierać hiperłącza lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich innych niż nasza Witryna i Aplikacja. Wszelkie hiperłącza lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za treści, materiały lub informacje w nich zawarte. Wyświetlenie jakiegokolwiek hiperłącza i wzmianka o dowolnej witrynie internetowej strony trzeciej nie oznacza, że popieramy tę stronę internetową albo produkty lub usługi strony trzeciej. Korzystanie z Witryny strony trzeciej może podlegać odrębnym warunkom i zasadom ustalonym przez stronę trzecią.

9 Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Z wyjątkiem odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć z mocy prawa (takiej jak w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek:

9.1.1 Straty, które:

 1. nie były możliwe do przewidzenia zarówno przez Klienta, jak i przez nas, gdy niniejsza Umowa została zawarta, oraz

 2. nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenia z naszej strony;

9.1.2 Straty biznesowe; i

9.1.3 Straty dla odbiorców niebędących konsumentami.

9.2 Wszelkie opieranie się na jakimkolwiek materiale umieszczonym w naszej Witrynie lub Aplikacji odbywa się na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do wprowadzania, według naszego uznania, zmian lub ulepszeń, wycofania lub korekty błędów, lub pominięć w dowolnej części Treści bez uprzedniego powiadomienia.

9.3 Nasze usługi i informacje nie stanowią żadnej formy porady lub rekomendacji i nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu jakiejkolwiek konkretnej decyzji w kwestiach medycznych, lub jakichkolwiek innych. Przed podjęciem takiej decyzji należy uzyskać odpowiednią niezależną poradę medyczną.

9.4 Nasze usługi i materiały w naszej Witrynie są dostarczane przez nas zgodnie z klauzulą „na obecny stan”, a my wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje (z zastrzeżeniem klauzuli 3.5.2 powyżej), czy to wyraźne, czy dorozumiane, w takim zakresie, jaki jest dozwolony przez obowiązujące prawo.

9.5 W najszerszym prawie dozwolonym zakresie, niniejszym wykluczamy odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody wszelkiego rodzaju w odniesieniu do naszych usług, produktów, informacji i materiałów przez nas dostarczanych, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty, lub szkody. Klauzula ta będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy takie roszczenia, straty lub szkody wynikną z czynu niedozwolonego, umowy, zaniedbania, na podstawie ustawy lub w jakichkolwiek inny sposób.

9.6 Nasza Witryna i Aplikacja mogą być udostępniane lub przeglądane poza Wielką Brytanią. Nie wolno jednak ich używać w miejscach, w których korzystanie z naszej Witryny lub Aplikacji jest regulowane prawem innego porządku prawnego. Nie możemy zagwarantować, że dowolna dokumentacja dostępna w naszej Witrynie lub Aplikacji może być używana w dowolnym miejscu poza Wielką Brytanią lub że korzystanie z tych zasobów będzie zgodne z przepisami obowiązującymi w lokalizacjach poza jurysdykcją Anglii i Walii. Dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony na mocy niniejszych Warunków prawnych. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za jakiekolwiek zdarzenie wynikające z nielegalnego korzystania z naszej Witryny lub Aplikacji w miejscu poza Wielką Brytanią.

9.7 Przeglądanie naszej Witryny lub Aplikacji i korzystanie z nich, a także wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności podlegają zastrzeżeniom zawartym w punkcie 9 oraz prawu Anglii i Walii.

10 Oświadczenie o ochronie prywatności

10.1 Prywatność i dane osobowe Klienta są dla nas ważne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności [Wstaw link do Polityki prywatności], która wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, prawa Klienta w odniesieniu do danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami lub organami nadzorczymi w razie pytań, lub skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych.

10.2 Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności naszych Klientów oraz do korzystania z technologii mającej celu zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Do skorzystania z niektórych zasobów naszej Witryny lub Aplikacji, wymagana jest rejestracja, która wiąże się z wymogiem podania danych osobowych, w tym również poufnych danych osobowych. Bez uprzedniej zgody Klienta, nie ujawnimy jakiejkolwiek stronie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych uzyskanych w ten sposób. Będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje, które gromadzimy na temat Klienta, w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3 W odniesieniu do wyżej wymienionych, poufnych danych osobowych, Klient, akceptując niniejszą Umowę, udziela nam wyraźnej zgody na gromadzenie i udostępnianie takich danych wybranym stronom, w tym stronom trzecim. Ograniczymy gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji do minimum, jakie jest wymagane do dostarczania, rozwoju i ulepszenia naszych usług i innych możliwości oraz lepszego administrowania konsultacjami lekarskimi.

10.4 Dane osobowe, które przechowujemy, będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa i prawem, a aby upewnić się, że dane osobowe Klientów pozostaną poufne, przekazujemy niniejsze wytyczne dotyczące prywatności wszystkim naszym pracownikom.

10.5 Nasza Witryna i Aplikacja mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub Aplikacji. Jednak nie udostępniamy danych osobowych Klientów tym stronom internetowym ani aplikacjom i nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych witryn lub aplikacji. W związku z tym niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności i nasza Polityka Prywatności dotyczą tylko naszej Witryny i Aplikacji, a nie powiązanych stron internetowych lub powiązanych aplikacji.

10.6 W przypadku płatności kartą kredytową używamy bezpiecznego szyfrowania SSL / 256 bitów.

10.7 Pliki cookie są używane w naszej Witrynie w celu poprawy jakości.

10.8 Zgodnie z Ustawą o Ochronie Prywatności i Komunikacji Elektronicznej, która weszła w życie 11 grudnia 2003 r., nie wysyłamy przypadkowych (należących do stron trzecich) wiadomości e-mail w celach marketingowych na osobiste adresy e-mail (spam).

10.9 Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych od Klienta podczas wizyty w naszej Witrynie lub podczas korzystania naszej Aplikacji. Korzystając z naszej Witryny lub Aplikacji, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności i naszej Polityki Prywatności.

10.10 Klient upoważnia nas do użycia, w dowolnym momencie, wszelkich środków, które uznamy za niezbędne do weryfikacji jego tożsamości i wiarygodności kredytowej u dowolnego zewnętrznego dostawcy informacji, a także wyraża zgodę na weryfikację swojej tożsamości przy użyciu informacji o danych kredytowych pozyskiwanych w naszym imieniu przez strony trzecie, z których możemy korzystać od czasu do czasu.

10.11 Przeglądanie naszej Witryny lub Aplikacji i korzystanie z nich oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszemu Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, oraz prawu Anglii i Walii.

11 Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków prawnych spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajkami, lokautami lub innymi sporami przemysłowymi, awarią systemów lub dostępu do sieci, a także powodzią, pożarem, wybuchem lub wypadkiem.

12 Zmiany

Żadne zmiany niniejszych Warunków prawnych nie są ważne ani nie wywierają żadnego skutku prawnego, chyba że zostanie to przez nas potwierdzone w drodze pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków prawnych. Nasze nowe Warunki prawne będą udostępnione w naszej Witrynie i Aplikacji. Klient, mając dostęp i kontynuując korzystanie z naszej Witryny lub Aplikacji po wprowadzeniu takich zmian, wyraża zgodę na bycie związanym wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzanie od czasu do czasu niniejszych Warunków prawnych w celu weryfikacji takich zmian.

13 Spory

13.1 Postaramy się rozwiązać wszelkie spory szybko i skutecznie, korzystając z naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania reklamacji.

13.2 Klienci są proszeni o jak najszybszy kontakt, jeśli są niezadowoleni z naszych produktów, usług lub jakichkolwiek innych kwestii.

13.3 Jeśli Klient jest nieusatysfakcjonowany z wyniku reklamacji, może on odwiedzić stronę internetową Citizens Advice www.citizensadvice.uk lub zadzwonić pod numer 03454 04 05 06. Może on także skontaktować się z Agencją ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency) .

14 Prawa stron trzecich

Nikt poza stroną niniejszej Umowy nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.

15 Usługa automatycznego powtarzania recepty

15.1 Nasza usługa automatycznego powtarzania recepty („UAPR”) umożliwia ciągłość leczenia niezakłóconego żadnymi przerwami (między datami wizyt kontrolnych ustalonymi przez naszych lekarzy) poprzez stały zapas leków otrzymywanych na podstawie powtórzeń recepty otrzymywanych od naszych lekarzy („subskrypcja UAPR”). Recepty są pisemnym upoważnieniem lekarzy dla Klienta na zakup w naszej aptece lekarstw wydawanych wyłącznie na receptę. W ramach subskrypcji UAPR Klient może uzyskać ze zniżką lekarstwa wydawane na podstawie powtórzeń recept od naszych lekarzy. Produkt Automatycznego Powtarzania Recepty („APR”) będzie dostarczany do Klienta cyklicznie, zgodnie z jego preferencjami i zgodnie z zaleceniami lekarzy, a płatność będzie pobierana poprzez obciążenie karty płatniczej Klienta. Kupując od nas APR, Klient upoważnia nas do obciążania jego karty płatniczej na określoną kwotę w ustalonych przez niego, a także zalecanych i uzgodnionych przez lekarzy, odstępach czasu. Należy pamiętać, że niektóre leki są dostępne wyłącznie w ramach UAPR. Należy również pamiętać, że ogół naszych usług obejmuje usługi lekarza i apteki (konsultacje, recepty, leki i ich przygotowywanie), a nasze opłaty wyszczególnione na naszej stronie, pokrywają ogół naszych kosztów.

15.2 Subskrypcja może zostać anulowana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub w sekcji „Zarządzaj moją receptą” po zalogowaniu się do panelu Klienta. Poprzez anulowanie subskrypcji, upoważnienie do pobierania płatności zostaje cofnięte, a my nie będziemy obciążać karty płatniczej Klienta ani też wydawać mu żadnych produktów. W przypadku wygaśnięcia ważności lub odrzucenia płatności kartą płatniczą z jakiegokolwiek innego powodu, w sytuacji, gdy Klient nie poda zaktualizowanych szczegółów płatności, subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Jeśli produkty zostały już dostarczone, a karta Klienta została już obciążona, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że postanowienia punktu 3 dotyczą zwrotów związanych z subskrypcją UAPR. Należy również pamiętać, że subskrypcja UAPR zostanie anulowana, jeśli nasi lekarze stwierdzą, że nie jest już ona konieczna ani zalecana w leczeniu stanu zdrowia Klienta, w takim wypadku zastosowanie mają postanowienia o anulowaniu zawarte w niniejszej Umowie.

16 Jurysdykcja

Niniejsza Umowa oraz wszelkie działania, transakcje, spory i wynikające z niej lub odnoszące się do niej kontrowersje, a także wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem (a nie normami kolizyjnymi) Anglii, i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Kwik Shipments Limited Ogólne Warunki Umowy

Poniższe ogólne warunki handlowe (”OWH”) określają naszą umowę z Klientem (”Umowa”) i dostarczają informacji o nas, a także informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy nasze usługi odbioru i dostawy. Należy pamiętać, że niniejsze OWH mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, a Klient przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na związanie się niniejszymi OWH. Zanim złożą Państwo jakiekolwiek zamówienie na korzystanie z naszych usług, prosimy o uważne przeczytanie niniejszych OWH i upewnienie się, że je Państwo rozumieją. Przed zrealizowaniem zamówienia na nasze usługi Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszych OWH. Szczegóły niniejszej Umowy nie zostaną przez nas przekazane żadnym organom państwowym.

Wprowadzenie i Strony

1. Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Klienta, nasze prawa i obowiązki oraz kluczowe informacje wymagane zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 2015 r., Rozporządzeniem o Umowach Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) z 2013 r. oraz Rozporządzeniem o Handlu Elektronicznym z 2002.

2. W niniejszej umowie:

 • ”My”, ”Nas” lub ”Nasze” lub ”Wyznaczona firma kurierska” oznacza Kwik Shipments Limited.
 • ”Klient” lub ”Klienta”, ”Klientowi”, ”Klientem”, ”Kliencie” oznacza osobę składającą zamówienie na nasze Usługi oraz mianującą nas do odbioru Paczki z Punktu nadania i dostarczenia tej Paczki do Punktu dostawy.
 • ”Paczka” oznacza każdy przedmiot dowolnego rodzaju, który może być lub jest przeznaczony do odbioru przez wyznaczonego przez nas kuriera z Punktu nadania w celu dostarczenia do Punktu dostawy.
 • ”Punkt nadania” oznacza adres odbioru podany przez Klienta, skąd Paczka jest odbierana przez naszego kuriera lub przyjmowana przez niego.
 • ”Punkt dostawy” oznacza adres dostawy podany przez Klienta, na który nasz kurier dostarcza Paczkę.
 • ”Paczka uszkodzona” oznacza paczkę, która nie jest już w takim stanie, w jakim została przez nas otrzymana, lub która stanowi, lub stanie się zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • ”UE” oznacza Unię Europejską i sformułowanie to używane jest w niniejszej Umowie również w odniesieniu do innych państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie obejmuje Wielkiej Brytanii.
 • ”Usługi” oznaczają nasze usługi odbioru i dostawy.
 • ”Opłata za usługę” oznacza opłatę pobieraną od Klienta za nasze usługi odbioru i dostawy.

Sformułowanie:

 • Przepis ustawowy zawiera odniesienie do przepisu ustawowego w brzmieniu oryginalnym lub znowelizowanym, niezależnie od daty jego wejścia w życie, a także wszelkie przepisy aktów prawnych niższego rzędu ustanowionych na mocy ustawy przed datą lub po dacie niniejszej Umowy;
 • Dokument odnosi się do niniejszego dokumentu, z uwzględnieniem jego zmian i nowelizacji, a także w razie jego uchylenia odnosi się do dokumentu, który go zastąpił;
 • Sformułowanie w liczbie pojedynczej obejmuje również jego odpowiednik w liczbie mnogiej i vice versa (chyba że z kontekstu wynika inaczej);
 • Klauzula lub załącznik, chyba że z kontekstu wynika inaczej, jest odniesieniem do klauzuli lub załącznika do niniejszej Umowy; i
 • Słowa ”inne”, ”zawiera”, ”w tym”, ”na przykład” i ”w szczególności” nie zawężają ogólnego charakteru znaczeń jakichkolwiek poprzedzających słów, a wszelkie następujące po nich słowa nie powinny być interpretowane jako odnoszące się jedynie do tej samej grupy co słowa poprzedzające, jeżeli możliwa jest ich szersza interpretacja.

Dane naszej firmy

3. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem firmy 12301817.

4. Adres naszej siedziby to 72 Curzon Avenue, Birstall, Leicester, LE4 4AD, Wielka Brytania.

Nasze usługi i obowiązki serwisowe

5. Składając zamówienie na Usługi na tej stronie, Klient potwierdza, że rozumie i zgadza się na prawnie wiążący charakter niniejszych OWH.

6. Przed skorzystaniem z Usług, Klient jest zobowiązany uiścić naszą opłatę serwisową.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w Usługach, które nie wpływają w istotny sposób na charakter lub jakość naszego serwisu i/lub są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, lub wymogami bezpieczeństwa. Klient zostanie poinformowany o tych zmianach.

8. Nasze usługi będą świadczone z zachowaniem środków ostrożności i z właściwą starannością. Zastrzegamy sobie prawo zlecenia podwykonawstwa świadczenia naszych usług w całości lub w części innym przewoźnikom.

Odbiór i dostawa

9. Odbiór Paczki odbywa się w imieniu Klienta z Punktu nadania. Dostawa paczki odbywa się zgodnie z wytycznymi Klienta do Punktu dostawy.

10. Dostarczanie Paczek odbywa się w normalnych godzinach pracy. Jeśli nie otrzymamy lub nie możemy otrzymać potwierdzenia doręczenia w Punkcie dostawy, Klient zostanie poproszony o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia alternatywnej metody dostawy. Jeśli Klient nie skontaktuje się z nami w celu ustalenia alternatywnej metody dostawy w ciągu 3 dni, jego przesyłka zostanie zwrócona do Punktu nadania na koszt Klienta.

11. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Paczki, jeśli stwierdzimy, że Paczka Klienta jest uszkodzona i nie może zostać dostarczona.

12. W przypadku dostaw do Punktów dostawy w UE Klient zgadza się, podczas dokonywania płatności za zamówienie, że zostanie pobrana opłata za naszą usługę przez Hexpress Healthcare Limited. W tym aspekcie Hexpress Healthcare Limited działa jako nasz agent, który następnie przekazuje nam pobraną od Klienta opłatę. Nasze usługi są świadczone na podstawie niniejszej odrębnej Umowy między Klientem a nami. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Klient dokonuje płatności za nasze Usługi.

Nasza odpowiedzialność

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ KLAUZULĘ

13. Jeżeli uszkodzenie przesyłki nastąpi w wyniku naszej obsługi, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wartości przesyłki lub kwoty, która może być racjonalnie oczekiwana za świadczenie Usług.

14. Będziemy ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty spowodowane przez nasze zaniedbanie, naruszenie obowiązku lub inne bezprawne działanie, lub zaniechanie, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, lub jakiekolwiek inne uszkodzenia szczególne, lub pośrednie, koszty, szkody lub inne roszczenia, które nie wystąpiły jako naturalna konsekwencja naszego zaniedbania, zaniechania lub jakiegokolwiek innego niezgodnego z prawem działania, lub zaniechania.

15. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienie, niedotrzymanie terminu dostawy lub niemożność dostawy spowodowany przez wadliwe, lub niejednoznaczne oznakowanie Paczki.

16. Jeśli wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych OWH zostanie uniemożliwione lub opóźnione przez jakiekolwiek działanie, lub zaniechanie ze strony Klienta, lub przez niedotrzymanie któregokolwiek z jego zobowiązań (”niewykonanie”), będziemy mieć prawo do zawieszenia wykonywania Usług, dopóki Klient nie skoryguje swoich działań; w takich okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty, które Klient może ponieść w wyniku bezpośrednich lub pośrednich konsekwencji braku wykonania, lub opóźnienia z naszej strony w wykonaniu jakiegokolwiek z naszych zobowiązań.

Transport międzynarodowy

17. Jeżeli zostanie nam zlecony odbiór lub dostarczenie Paczki w kraju innym niż Wielka Brytania, nasze warunki odpowiedzialności będą podlegać odpowiednim postanowieniom Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów zgodnie z załącznikiem do Ustawy o Przewozie Towarów Drogą Lądową z 1965 r. (ze zmianami) (”rozporządzenie CMR”). Domniemuje się, że te akty prawne domniemuje, Klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował.

Taryfy importowe, cła i VAT

18. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za lokalne opłaty celne, cła importowe, podatek od wartości dodanej (”VAT”) i wszelkie inne podobne opłaty (”Opłaty”) należne w związku z importem Paczki i jej dostarczeniem do Klienta. Nie należy do naszych obowiązków ustalenie, czy Klient jest w stanie uiścić te Opłaty, przed zrealizowaniem u nas zamówienia. Klient zgadza się ponosić odpowiedzialność za takie Opłaty i jeżeli właściwe organy nałożą na nas jakąkolwiek z tych Opłat w związku z transportem i / lub dostawą Paczki w imieniu Klienta, Klient zobowiązuje się do pełnego zwrotu kosztów w ciągu 7 dni od naszego wezwania do zapłaty.

Roszczenia i zwroty

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, z wyjątkiem tych, o których zostaniemy powiadomieni na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: [Wpisz adres e-mail działu obsługi klienta] w ciągu 7 dni od dostarczenia Paczki, w przypadku uszkodzenia całości lub części Paczki, lub utraty części Paczki; oraz we wszystkich innych przypadkach (w tym między innymi w przypadku utraty całej Paczki) w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

20. Zwroty pieniędzy mogą być dokonywane według naszego uznania i zgodnie z warunkami świadczenia usług udostępnionymi Klientowi w momencie dokonywania płatności.

21. Jeśli żądanie zwrotu pieniędzy zostanie zaakceptowane, zwrot zostanie dokonany za pomocą metody płatności użytej do zaksięgowania transakcji lub przy użyciu konta typu prepaid.

22. Zwroty środków pieniężnych mogą być przetwarzane wyłącznie ze stroną umowy, która dokonała rezerwacji zamówienia.

23. Nie oferujemy zwrotów za kolejne straty.

24. O zwrot środków pieniężnych należy wystąpić w ciągu 28 dni od daty zamówienia.

Zapłata

25. Opłata za naszą usługę jest pobierana w naszym imieniu przez Hexpress Healthcare Limited działającego jako nasz agent i następnie nam przekazywana. Paczka Klienta zostanie odebrana z Punktu nadania i dostarczona do Punktu dostawy zgodnie z niniejszą umową między Klientem a nami. Niniejsza Umowa między Klientem a nami zostaje zawarta w momencie dokonania płatności za nasze Usługi.

26. Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich obowiązujących opłat związanych ze świadczonymi przez nas Usługami.

27. W przypadku gdy zadeklarowana opłata za Usługę nie zawiera podatku VAT, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia podatku VAT, który zostanie doliczony do opłaty za Usługę.

Obowiązki Klienta

28. Klient zobowiązuje się zapewnić, że przekazane nam informacje są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się współpracować z nami we wszystkich sprawach związanych z naszymi Usługami, oraz zapewnić nam bezpieczny i nieograniczony dostęp do Punktu dostawy.

29. Klient zgadza się ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich obowiązujących opłat oraz za przestrzeganie wszelkich lokalnych praw, oraz przepisów celnych. Jeśli Punkt dostawy znajduje się w UE, Klient powinien skontaktować się z lokalnymi organami celnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów i procedur.Jako osoba nabywająca produkty, Klient może być również oficjalnie zgłoszonym importerem i dlatego też musi się on upewnić, że import jego Paczki jest zgodny z prawem kraju dostawy. Paczka Klienta może zostać sprawdzona przez urząd celny po przybyciu do portu i w związku z tym nie możemy zagwarantować, że opakowanie Paczki nie zostanie naruszone podczas tej procedury i że pozostanie w idealnym stanie. Klient zgadza się zwolnić od i zabezpieczyć nas przed wszelką odpowiedzialnością.

30. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie wynikające z korzystania z naszych Usług w sposób nielegalny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że dostawa paczki do Punktu dostawy jest zgodna z prawem.

31. Klient potwierdza, że rozumie i akceptuje, że jego Paczka musi zostać przyjęta w Punkcie dostawy, a osoba odbierająca Paczkę musi wydać naszemu kurierowi odpowiednie potwierdzenie; a ponadto Klient zgadza się, że potwierdzenie to jest formalnym dowodem dostarczenia Paczki przez nas.

32. Jeśli Klient jest nieobecny, a tym samym nie może odebrać i podpisać potwierdzenia dostawy, zostanie mu pozostawione awizo ze szczegółowymi informacjami na temat miejsca odbioru Paczki lub informacją jak zarezerwować inny dzień dostawy. Klient może poprosić o dostarczenie Paczki do miejsca pracy lub na inny wskazany przez niego adres.

33. W razie braku innych uzgodnień Klient zostanie powiadomiony, jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć paczki w ciągu 3 dni, wówczas to możemy zwrócić Paczkę do Punktu nadania na koszt Klienta, anulować zamówienie i dokonać częściowego zwrotu pieniędzy (uwzględniając wszelkie odliczenia).

34. Klient jest związany niniejszymi OWH od chwili dokonania płatności za nasze Usługi.

35. Klient jest odpowiedzialny za Paczkę, a ryzyko związane z Paczką przechodzi na Klienta ze skutkiem natychmiastowym w momencie zapłaty za nasze Usługi.

36. Klient zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami lub zwolnić nas od odpowiedzialności, jaka może wyniknąć z powodu utraty lub niemożności dostarczenia Paczki na skutek wadliwego, lub mylącego opakowania, w wyniku przesłanych przez Klienta informacji lub w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w miejscu, w którym znajduje się Punkt dostawy.

37. Niniejsza Umowa, a także korzystanie z naszych Usług w ramach niniejszej Umowy oraz wszelkie działania, transakcje, spory i wynikające z niej lub odnoszące się do niej kontrowersje, a także wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem (a nie normami kolizyjnymi) Anglii, i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Hexpress Healthcare Limited Ograniczenia Usług

1. Hexpress Healthcare Limited („My”, „Nas”, „Nasze”) jest prywatną apteką internetową i dostawcą usług medycznych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii przez Naczelną Izbę Aptekarską (NIA), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) i Komisję ds. Jakości Opieki (CQC). Nasza usługa jest przeznaczona przede wszystkim dla Klientów, którzy z jakichkolwiek powodów mogą nie być w stanie spotkać się osobiście lub nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniej konsultacji z internistą, lub lekarzem rodzinnym i / lub mogą nie być w stanie osobiście odebrać leków z naszej apteki w Wielkiej Brytanii.

2. Konsultacje medyczne online nie mają na celu zastąpienia bezpośrednich konsultacji z internistą lub lekarzem rodzinnym, ponieważ niektóre problemy zdrowotne mogą być trudne do zdiagnozowania podczas konsultacji online, a internista lub lekarz rodzinny zwykle będą mieli dostęp do całej historii medycznej. ZAWSZE ZALECAMY, ABY KLIENCI KONSULTOWALI SIĘ Z INTERNISTĄ LUB LEKARZEM RODZINNYM, JEŚLI TO MOŻLIWE.

3. Nasze usługi medyczne wymagają podania prawdziwych informacji oraz ujawnienia historii choroby, aby umożliwić naszym lekarzom podejmowanie świadomych, wiarygodnych i właściwych decyzji. Nasi lekarze mogą zdecydować w określonych przypadkach, że nie mogą przepisać leku i wówczas doradzą skonsultowanie się z internistą lub lekarzem rodzinnym.

4. Nie doręczamy leków do UE / EOG, ale jedynie zapewniamy je i przygotowujemy je do wydania. Leki muszą zostać następnie odebrane przez Klienta lub ich odbiór z naszej placówki musi zostać zorganizowany przez Klienta; a jeżeli zdecyduje się on na wysyłkę leków, musi on zapłacić wyznaczonej niezależnej firmie kurierskiej Kwik Shipments Limited opłatę za tę usługę. Po przygotowaniu leków do wydania (zapakowaniu ich i przygotowaniu do wysyłki) będą one dostępne do odbioru przez Klienta w naszej aptece w Wielkiej Brytanii lub przez Kwik Shipments Limited w imieniu Klienta w celu ich dostarczenia do niego za pośrednictwem kuriera zgodnie z jego wytycznymi.

5. Ceny wyświetlane na poszczególnych stronach produktów obejmują usługi medyczne, leki i ich dostawę.

6. Nie możemy przyjmować zwrotów ani nie zwracamy pieniędzy za leki (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, kiedy to przyjęcie zwrotu i refundacja zależy wyłącznie od naszego uznania).

7. Oferujemy tylko leki licencjonowane w Wielkiej Brytanii i zatwierdzone przez MHRA.

Pomoc