08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / För tidig utlösning / Priligy / Biverkningar och interaktioner av Priligy

Biverkningar och interaktioner av Priligy

Sjukdomar som påverkar sexualiteten gör att många män känner sig obekväma. Konsekvenserna är en enorm psykisk press, som de drabbade utsätter sig själva för.

Priligy är ett läkemedel som kan tas av män för att motverka en för tidig utlösning (prematur ejakulation). Den aktiva substansen i Priligy, dapoxetin, förlänger tiden för utlösningen, vilket gör det lättare att ha kontroll under samlag.

Målgruppen är män i åldern mellan 18 och 65 år, om läkaren har diagnostiserat en för tidig utlösning. Läkemedlet är endast tillgänglig med recept. Läkemedlet finns i förpackningsstorlekar som är 30 till 60 milligram med tre eller sex tabletter.

Hur verkar Priligy (dapoxetin)?

Den aktiva substansen i Priligy, dapoxetin, tillhör den grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare. Ejakulationsreflexen utlöses i centralnervsystemet, varvid den selektiva serotoninåterupptagshämmaren tar över en central funktion. Den blockerar serotonintransportören, vilket resulterar i att uppehållstiden av serotonin ökar vid nervtrådarna i hjärnan.

Således fördröjs upphetsningen i sädesblåsorna i penisen, sädesledaren, prostatan och musklerna i blåshalsen, vilket resulterar i en fördröjning i utlösningen.

Nyligen genomförda studier tyder på att den genomsnittliga tiden mellan penetration och utlösning hos män som tar Priligy förlängs med i genomsnitt en till två minuter.

I särskilt allvarliga fall, som innebär stort lidande, innebär detta en avsevärt förbättrad livskvalitet, vilket kan ha en positiv effekt på många olika sätt och i olika livsområden för de drabbade.

Användning av Priligy

Om man använder läkemedlet för första gången är intaget begränsat till 30 milligram per dag och dosen bör tas ungefär en till tre timmar före den sexuella aktiviteten. När den tas bör patienten vara i en lugn atmosfär och dricka ett stort glas vatten samtidigt, så att sannolikheten för impotens minimeras.

Efter de första fyra veckorna av behandlingen måste läkaren kritiskt bedöma patientens rapporterade framsteg och besluta om en förlängning av behandlingen.

Om han slår fast att en ytterligare behandling med Priligy ska tas kan han även, beroende på omständigheterna, öka den dagliga dosen med upp till 60 mg. Detta är bara möjligt om patienten inte upplevt en plötslig sänkning av blodtrycket i samband med ett intag av 30 milligram.

Under och efter att man tagit läkemedlet kan vissa biverkningar, varav vissa förekommer ofta, ibland eller sällan, observeras. Vanligast är följande biverkningar:

 • Illamående,
 • Yrsel,
 • Huvudvärk,
 • Trötthet,
 • Sömnlöshet och
 • Diarré

Patienten bör inte dricka alkohol samtidigt som behandlingen sker, eftersom detta ökar biverkningarna och kan dessutom leda till minskad lyhördhet och plötslig medvetslöshet.

Därför bör man under behandlingens gång inte köra i trafiken eller arbetar med maskiner, eftersom detta möjligen kan orsaka hjärtarytmi.

Biverkningar av Priligy i tabellform:

Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Yrsel Överdriven svettning Lågt blodtryck (hypotension) eller högt blodtryck (hypertoni)
Huvudvärk Irritationskänslor Humörsvängningar
Illamående Ökad oro Dimsyn

Förutom plötslig medvetslöshet förekommer sällsynta biverkningar (uppkommer hos mindre än en procent av patienterna) som en sänkning av blodtrycket (ortostatisk hypotension) när man reser sig från en sittande eller liggande position.

Andra oönskade biverkningar inkluderar erektil dysfunktion, förlust av libido eller frånvarande utlösning, vilka förekom i upp till 10 av 100 personer som undersökts.

Kända interaktioner av Priligy

Förutom biverkningar är vissa interaktioner, som kan uppstå vid samtidig behandling med andra läkemedel, av Priligy kända. Patienter som tar Priligy bör inte samtidigt ta monoaminoxidashämmare, så som de som används till exempel vid behandling av depression.

När man tar läkemedlet över en period av 14 dagar bör det noteras att man efter att man tagit Priligy bör vänta minst sju dagar innan monoaminoxidashämmare används.

Om detta ignoreras kan det leda till ett livshotande överskott av serotonin (serotoninsyndrom), som kan påvisas genom autonoma, neuromotoriska och kognitiva störningar och beteendeförändringar. Dessutom kan det orsaka fel på enskilda organ (till exempel lever, njure).

Ett annat problem uppstår vid samtidig användning av tioridazin, ett läkemedel från gruppen av psykofarmaka. Här bör man också ta i beaktande att om man tagit läkemedlet under en period av 14 dagar bör man vänta i minst sju dagar före man tar tioridazin efter avslutad behandling med Priligy.

Om man använder Priligy för att behandla en för tidig utlösning bör en samtidig behandling med högeffektiva hämmare (CYP3A4-hämmare) undvikas.

Dessa innefattar huvudsakligen:

 • Telitromycin,
 • Nefazodon,
 • Ritonavir,
 • Saquinavir,
 • Ketokonazol,
 • Itrakonazol,
 • Atazanavir och
 • Nelfinavir.

Om man avbryter behandlingen med dapoxeting efter en fjortondagarsdos bör man vänta åtminstone ytterligare sju dagar innan man tar läkemedel så som de som listas här nedan:

 • Tricykliska antidepressiva,
 • Serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare,
 • Serotoninåterupptagshämmare,
 • Andra läkemedel/naturläkemedel med serontoninförstärkande effekt (i synnerhet: triptaner, tramadol, litium, johannesört och L-tryptofan)

Användningsbegränsningar vid behandling med Priligy

I vissa fall bör Priligy endast tas under medicinsk övervakning och i enlighet med särskilda försiktighetsåtgärder. Detta gäller till exempel för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion och lätt nedsatt leverfunktion eftersom dessa patienter löper en ökad risk när man tar läkemedlet.

Sådana patienter måste vända sig till en läkare som bedömer patientens hälsotillstånd i allmänhet, samt lever- och njurvärden, och som kan avbryta behandlingen när som helst vid en försämring.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel