08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Influensa / Oseltamivir som influensabehandling

Oseltamivir som influensabehandling

Oseltamivir är ett läkemedel som tillhör gruppen av neuraminidashämmare. Huvuduppgiften för oseltamivir är att hämma influensavirusen i deras spridning genom att blockera ett enzym som ansvarar för viruset.

På detta sätt kan allvarliga komplikationer så som till exempel lunginflammation förhindras, symptom försvagas och sjukdomstiden förkortas. Oseltamivir är den aktiva substansen i läkemedlet Tamiflu. Läkemedlet är endast tillgänglig på recept och bör endast tas under medicinsk övervakning.

Användning av oseltamivir

Den aktiva substansen oseltamivir används mot influensa som utlöses av A- och B-influensavirus. Läkemedlet används när typiska influensasymtom uppstår, så som bland annat:

 • Huvudvärk och värk i kroppen
 • Feber
 • Snuva
 • Trötthet
 • Sjukdomskänsla

Oseltamivir kan appliceras innan symtom uppstår, om man misstänker att man fått en influensainfektion. Här fungerar läkemedlet som så kallade postexpositionsprofylax. Detta innebär att det kan tas för prevention av influensainfektioner, till exempel när man haft kontakt med infekterade personer.

Kemisk struktur för Oseltamivir

Vem ska använda oseltamivir?

Tamiflu används främst av personer som hör till en riskgrupp. Dessa personer riskerar att insjukna allvarligt på grund av influensasmitta. Dessa personer inkluderar personer som är äldre än 65 år, har hjärt- eller lungproblem eller redan har insjuknat i influensa och de har allvarliga symtom, så som andnöd.

Oseltamivirs verkan

Läkemedlet oseltamivir verkar i form av en hämning av den så kallade neuraminidas. Detta är ett enzym som är ansvarigt för metabolismen, proliferation och spridning av virus. Genom inverkan av enzymet som blockeras av oseltamivir och bromsas eller dämpas utvecklingen av influensan. En ytterligare spridning av viruset förhindras, symtom minskas i deras potentiella svårighetsgrad och sjukdomstiden minimeras. Influensaviruset dödas alltså inte, men dess verkan förhindras.

Hur oseltamivir fungerar på influensavirus

Hur fungerar oseltamivir?

Effekten av enzyminhibitorerna sker via sönderdelning i mag- och tarmkanalen, varifrån den aktiva substansen oseltamivir träder in i blodomloppet. Via leveresteraser, som representerar specifika leverenzymer, kommer det att omvandlas till (metabolit) oseltamivirkarboxylat som en aktiv produkt i ämnesomsättningen. I samband med detta förfarande verkar läkemedlet på neuroaminidaserna. Dessa är glykoproteiner, som är belägna på ytan av de så kallade vironerna.

Vironer innebär att virus inte finns i samma cell. Det kan handla om unga virus i vilket cellinträngning ännu inte skett eller så kallade dottervironen som bildas på grund av en replikering av ett virus som redan trängt in i en cell.

Dottervironen lämnar cellens inre efter dess bildning och används för att lösa sialinsyra. På detta sätt finns det ingen täckning av värdcellerna och dessa kan föröka sig okontrollerat. Oseltamivir blockerade utträdet av dottervironen från en infekterad cell och förhindrar sialinsyreupplösningen. Som ett resultat minimeras smittorisken, influensaliknande symtomen och eventuella komplikationer.

Användning av oseltamivir

Läkemedlet med den aktiva substansen oseltamivir är till för vuxna och barn över ett år. Det rekommenderas att börja så tidigt som möjligt med läkemedelsbehandlingen, helst redan i förebyggande syfte, om man varit i kontakt med smittade personer. Senast bör man börja använda läkemedlet inom två dagar efter uppkomsten av typiska influensaliknande symtom, för att säkerställa bästa möjliga effekt av oseltamivir. Om man börjar ta läkemedlet inom 48 timmar minskar sjukdomstiden med ett till två dagar. Om man däremot börjar äta medicinen senare än efter två dagar har oseltamivir liten eller ingen effekt alls.

Dosering av oseltamivir

Tamiflu kommer i kapslar som har doserna 30, 45 och 75 mg. För vuxna och ungdomar från 13 år eller med en kroppsvikt över 40 kg rekommenderas en daglig dos om 75 mg två gånger om dagen. Behandlingens varaktighet sträcker sig över cirka fem dagar.

För barn upp till tolv år och som väger mindre än 40 kg beror dosen på kroppsvikten. Preparat med svagare läkemedelsenheter är tillgängliga med en dos om 30 milligram och 45 milligram särskilt för barn. Behandlingstiden sträcker sig över ungefär fem dagar och kan förlängas vid behov och som ordinerats av en läkare.

För förebyggande av influensa tar barn från 13 år och upp och med en kroppsvikt på 40 kg och vuxna en kapsel oseltamivir 75 mg en gång om dagen. Intaget bör sträcka sig över en period på cirka 10 dagar. För barn under 40 kg gäller samma rekommenderade dos som för akut influensa. Här ökas endast behandlingstiden till tio dagar.

Om det finns någon anledning att misstänka en omfattande virusspridning i populationen, kan vuxna och barn med en kroppsvikt på 40 kg profylaktiskt inta en daglig 75 mg oseltamivir kapsel över en period på upp till sex veckor. Som profylaktisk behandlingsåtgärd för barn upp till tolv år eller med en kroppsvikt som är mindre än 40 kg finns det för närvarande inte några vetenskapliga bevis för tillräcklig effektivitet.

Det är viktigt att man fortsätter äta läkemedlet enligt läkarens ordinering även om man känner sig frisk mitt i kuren. Om man slutar äta läkemedlet för tidigt kan det vara att influensasymtomen återkommer, eftersom att virusen förökar sig. Alternativt kan viruset bilda en resistans mot läkemedlet.

Oseltamivirs biverkningar

Biverkningar kan uppträda som med alla andra läkemedel när du tar oseltamivir. Biverkningar som man känner till och som kan uppstå med varierande frekvens och svårighetsgrad inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Matsmältningsbesvär och smärtor i buken/övre buken
 • Allergiska reaktioner mot läkemedlet oseltamivir inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner
 • Minskad medvetandenivå
 • Krampanfall
 • Arytmi
 • Förhöjda levervärden
 • Utslag, eksem, dermatit och urtikaria
 • Minskning av blodplättar

Om man kräks samtidigt som man använder oseltamivir eller om influensasymtomen kvarstår ska man kontakta en läkare.

Interaktion med andra ämnen

Detta gäller en utsöndring av oseltamivir och produkter som härrör från metabolismens nedbrytning genom njurarna. Av denna anledning förekommer en interaktion vid samtidig användning av läkemedel som används för att påverka njurfunktionen. En möjlig interaktion med oseltamivir kan visa sig som en förändring i läkemedlets effektivitet. Följande aktiva ingredienser hör hit:

 • Klorpropamid
 • Metotrexat
 • Fenylbutazon
 • Probenecid

Som interaktioner med läkemedel som ofta tas för smärtlindring vid influensa, så som paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyra som en huvudkomponent av aspirin, kan man förvänta sig en förändring i effekten av oseltamivir. Här bör man ta i beaktande risk- och nyttoförhållandet för att bestämma om dessa läkemedel är nödvändiga och vid behov tillgripa andra smärtstillande medel. I detta fall bör man diskutera med den behandlande läkaren.

Kontraindikationer (användningsbegränsningar) av oseltamivir

Vid intag kan man få kontraindikationer vid laktosintolerans, vilket innebär att oseltamivir inte rekommenderas om man redan misstänks ha en laktosintolerans.

Eftersom det inte finns någon vetenskapliga data som kan säkerställa en säker och effektiv verkan av oseltamivir hos barn eller äldre patienter bör läkemedlet tas endast enligt vad en läkare ordinerar. Under graviditet och amning ska man avstå från att ta läkemedlet, alternativt ta det endast enligt läkares ordination.

Oseltamivir vid vissa sjukdomar

Vid kronisk sjukdom i sjukdomar och nedsatt immunförsvar och kroniska hjärt- och andningssjukdomar kan effekten av oseltamivir vara begränsad. Vid en pågående njurinsufficiens bör oseltamivir endast användas under ledning av den behandlande läkaren, eftersom dosen bör justeras baserat på sjukdom eller annan läkemedelsintag. Patienter med svår njursjukdom ska inte behandlas med oseltamivir.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel