08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Impotens / Levitra / Levitra (20mg, 10mg, 5mg): Biverkningar

Levitra (20mg, 10mg, 5mg): Biverkningar

Levitra tolereras i regel väl, men de kan ha vissa biverkningar i sällsynta fall. Oftast avtar dessa biverkningar inom en kort tid. För att undvika bekymmer och vidare besvär är det värt att känna till biverkningar och kontraindikationer så att du snabbt och enkelt känner igen dem.

Vilka biverkningar kan förekomma?

Vanliga

Huvudvärk är den vanligaste biverkan som kan uppstå när man tar Levitra. Vidare kan man väldigt ofta känna sig varm, samtidigt som en rodnad av överkroppen uppstår. I många fall kan man också uppleva biverkningar såsom diarré, lätt illamående, nästäppa och en lätt yrsel.

Ganska vanliga

I vissa fall leder Levitra till en störning i färgseendet och läkemedlet kan även orsaka ökad tårproduktion, konjunktivit eller allmänt irriterade ögon. Ibland förekommer också en ökad hjärtrytm, hjärtklappning, sänkt eller förhöjt blodtryck, darrningar, näsblod eller andnöd.

Dessutom kan läkemedlet orsaka en ökning av vissa leverenzymer i blodet och en ökad känslighet för ljus och vattenretention i ansiktsområdet. Vardenafil kan också orsaka ryggvärk och muskelsmärta och trötthet, hudutslag och kontaktdermatit.

Ovanliga

I sällsynta fall får man biverkningar såsom överkänslighet, tinnitus, ångest, eller en ökning av det intraokulära trycket när man tar den aktiva ingrediensen vardenafil. Dessutom kan användandet av Levitra i sällsynta fall leda till minskad genomblödning av hjärtmuskeln, angina, sjukdomar i blodglukos eller blodsjukdomar. I sällsynta fall får man muskelstelhet, larynxödem eller en smärtsam och förlängd erektion.

Mycket ovanliga

Mycket sällsynta biverkningar som kan uppstå efter intag av läkemedlet är hörselrubbningar, krampanfall eller en kort medvetslöshet.

Sällsynta specialfall

I särskilda fall kan Levitra leda till ensidig blindhet, vilket är varför en behandling med vardenafil ska avbrytas omedelbart vid synnedsättning. Möjliga riskfaktorer för uppkomsten av dessa mycket sällsynta biverkningar är högt blodtryck (hypertoni), höga blodfetter, diabetes mellitus, olika hjärtsjukdomar och rökning.

Är interaktioner kända?

Eftersom läkemedel bryts ned av enzymer, kan vardenafil i likhet med Viagra eller Cialis påverka aktiviteten av enzymerna. Vid intag av flera läkemedel samtidigt kan därför resultera i överdriven eller alltför låg mängd av läkemedel i kroppen.

Läkemedelsinteraktioner

 • Erytromycin eller klaritromycin: Vid samtida användning av dessa läkemedel, som har en hämmande effekt på enzymet CYP3A4, ska en dosering av Levitra ej överskrida 5 mg.
 • Ketokonazol och itrakonazol: Hos män som är äldre än 75år får inte vardenafil filmdragerade tabletter intas tillsammans med dessa starka CYP3A4-hämmare.
 • Amylnitrit: Levitra kan inte användas med med kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit, som används för att behandla kärlkramp eller högt blodtryck.
 • HIV-1 proteashämmare: Samtidig användning av vardenafil under HIV-behandlingen med läkemedel såsom ritonavir och indinavir är förbjuden.
 • Alfablockerare: Om Levitra samtidigt används med så kallade alfa-blockerare, som används bland annat som antidepressiva medel och för att bota högt blodtryck, kan detta leda till en kraftig sänkning av blodtrycket.

Levitras kontraindikationer

Levitra filmdragerade tabletter har utvecklats för att behandla impotens och kan tas i allmänhet endast av vuxna män, för barn och ungdomar under 18 år är läkemedlet inte lämpligt. Dessutom bör tabletterna inte tas om man är överkänslig mot någon av ingredienserna. Som läkemedel för behandling av erektil dysfunktion bör Levitra inte tas av män som i allmänhet avråds all sexuell aktivitet på grund av hälsoskäl.

 • Personer med kraftigt nedsatt leverfunktion eller de med en njursjukdom i slutstadiet som kräver dialys bör också avstå från att ta medicinen.
 • Personer med lågt blodtryck, som kallas hypotension, avråds också från att äta läkemedlet.
 • Om man haft en hjärtattack eller ett slaganfall inom de senaste sex månaderna ska man avstå från att ta vardenafil.
 • Vid en instabil angina pectoris (bröstsmärtor som även förekommer då man vilar och orsakas av att hjärtat har otillräcklig tillgång till blod) bör detta läkemedel inte användas.
 • Om man har en ärftliga sjukdom i iris i ögat rekommenderas det att man inte använder läkemedlet.

Andra varningar

Innan läkemedelsbehandling med Levitra påbörjas bör en läkare diagnostisera erektil dysfunktion. Dessutom bör man utesluta sjukdomar i det kardiovaskulära systemet före starten av impotensbehandlingen. Läkemedlet kan expandera kärlen, vilket kan leda till en tillfällig liten sänkning av blodtrycket. Personer med en förträngning av blodströmmen från hjärtat kan vara särskilt känsliga för denna sänkning av blodtrycket.

Användning av maskiner och fordon

När du tar Levitra kan biverkningar såsom yrsel och synrubbningar förekomma, vilket kan leda till reaktionsstörningar. Reaktionsförmågan kan försämra förmågan att aktivt delta i trafiken och att använda maskiner.

Alkohol & allergier

Samtidig administrering av läkemedel med alkohol kan öka påverkan på reaktionsförmågan ännu mer. Läkemedlet kan också orsaka allergiska reaktioner. Rodnad, klåda, rinnande näsa, svullnad av slemhinnan, förträngning av luftvägarna och klåda och rodnad i ögonen kan vara tecken på en allergisk reaktion mot Levitra. I sällsynta fall kan det även leda till en allergisk chock som innebär medvetslöshet. Om tecken på en allergisk reaktion finns bör en läkare omedelbart informeras.

Effekten av vardenafil på människors blodkoagulering har inte testats, varför läkemedlet bör användas av personer med blödningsrubbningar endast efter en noggrann nytto- och riskutvärdering.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel