08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Hirsutism / Propecia / Propecias biverkningar

Propecias biverkningar

När man tar läkemedel i någon form kan kroppen reagera på de substanser som finns i läkemedlet, och det kan därmed ge upphov till olika biverkningar vilka kan skilja från person till person. Det kan också vara skillnad på hur dessa biverkningar upplevs och i vilken omfattning de drabbar de patienter som tar läkemedlet.

Här kommer du att kunna läsa om vilka typer av biverkningar som kan uppstå när du tar Propecia. Du får även information kring vilka interaktioner som kan uppstå vid samtidig användning av Propecia och andra läkemedel samt i vilka situationer du inte bör ta läkemedlet överhuvudtaget.

Rapporterade biverkningar för Propecia

Alla läkemedel kan potentiellt ge upphov till diverse oönskade sidoeffekter, så kallade biverkningar. Det betyder dock inte att alla användare av läkemedlet kommer att uppleva dessa. När det gäller de biverkningar som Propecia kan ge upphov till, är dessa generellt sett tillfälliga och upphör oavsett om behandlingen fortsätter eller avslutas. Propecia är ett läkemedel som i allmänhet tolereras väl av de patienter som använder det. Här nedanför får du mer information om vilka biverkningar som kan uppstå när du använder detta läkemedel innehållande finasterid.

Om du upplever ett eller flera av följande symptom ska du omedelbart sluta ta Propecia och genast ta kontakt med en läkare: svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga, problem med att svälja, nässelfeber samt andningssvårigheter. Det finns även rapporter om att Propecia kan orsaka depression och, i sällsynta fall, självmordstankar. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du genast sluta ta Propecia och kontakta din läkare.

Du bör snarast möjligt ta kontakt med din läkare om du upptäcker knutor eller smärta i brösten, att brösten förstorats eller sekretion från bröstvårtan, eftersom det kan innebära att du har drabbats av ett allvarligt tillstånd som exempelvis bröstcancer.

Mindre vanliga biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma hos upp till 1% av användarna:

 • Minskad sexlust
 • Erektil dysfunktion (impotens)
 • Minskad volym sädesvätska vid utlösning eller andra ejakulationsproblem
 • Nedstämdhet

Andra biverkningar

Frekvensen för följande biverkningar är i dagsläget inte känd:

 • Hudutslag, klåda eller andra allergiska reaktioner
 • Bröstförstoring och/eller bröstömhet
 • Smärta i testiklarna
 • Hjärtklappning
 • Erektionsproblem som kvarstår efter att behandlingen avslutats
 • Minskad sexlust som kvarstår efter att behandlingen avslutats
 • Ejakulationsproblem som kvarstår efter att behandlingen avslutats
 • Infertilitet och/eller försämrad spermakvalitet
 • Förhöjda levervärden

Om du upplever biverkningar

Ta kontakt med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever biverkningar. Det gäller inte bara ovanstående biverkningar, utan även andra biverkningar. Det går även bra att rapportera biverkningar till Läkemedelsverket via myndighetens webbplats. Det är viktigt att du rapporterar eventuella biverkningar, eftersom du på så vis bidrar till att informationen kring läkemedlets säkerhet ökar.

Interaktioner med andra läkemedel

Det är alltid en god idé att tala om för läkare och apotekspersonal om det är så att du för närvarande tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel. Detta då interaktioner mellan olika läkemedel kan förekomma, vilka i vissa fall kan vara rentav livshotande.

Det finns i dagsläget inga kända interaktioner mellan Propecia och andra läkemedel. Du bör ändå berätta för din läkare vilka läkemedel du använder, eftersom den behandlande läkaren är den person som kan räta ut alla frågor som kan uppstå när det gäller din behandling med Propecia. Det är också din läkare som är rätt person att avgöra huruvida det föreligger en risk för läkemedelsinteraktioner eller ej i ditt specifika fall.

Eftersom inga interaktioner med andra läkemedel är kända, anses det dock vara säkert att använda andra preparat såsom Cialis med tadalafil, huvudvärkstabletter och andra läkemedel under behandlingen. Samma sak gäller samtidigt intag av vitaminer, fiskolja med omega3-fettsyror och andra näringsämnen.

Om du trots detta känner dig osäker, kan du konsultera en av våra läkare via e-post. En registrerad läkare kommer då att besvara ditt mail inom 48 timmar.

Kontraindikationer vid användande av Propecia

Om du är överkänslig mot finasterid eller något av läkemedlets hjälpämnen ska du inte använda läkemedlet. Propecia innehåller laktos, vilket gör att du bör konsultera en läkare innan du tar läkemedlet om du är allergisk mot vissa sockerarter.

Det finns inga tecken på att användning av Propecia skulle leda till en nedsatt körförmåga. Det anses därför säkert att köra bil och använda maskiner under en behandling med preparatet.

Propecia för behandling av kvinnligt håravfall

Propecia är ett läkemedel som är avsett för behandling av hormonellt ärftligt håravfall hos vuxna män i åldrarna 18 till 41 år, och bör därför inte användas av kvinnor eller barn. I kliniska studier har man kommit fram till att Propecia inte har någon effekt då det används för att behandla kvinnligt håravfall. Relevanta studier på effekten av finasterid hos barn och ungdomar under 18 år saknas.

Förutom att Propecia inte är ett lämpligt preparat för behandling av hormonellt ärftligt håravfall hos kvinnor, kan läkemedlet också ge upphov till skador på fostret vid graviditet samt orsaka missbildningar av genitalierna hos foster av manligt kön. Läkemedlets tabletter är filmdragerade, vilket innebär att det vid normal användning är säkert även för gravida kvinnor att vidröra dessa. En gravid kvinna som trots detta kommer i kontakt med den aktiva substansen i Propecia bör konsultera en läkare.

Propecia och sjukdomar/intoleranser

Finasterid bryts ner av levern. Försiktighet bör därför iakttas av patienter med leversjukdom, eftersom exponeringen av läkemedlet kan vara större hos dessa.

Patienter som har en stor kvarvarande urinvolym i urinblåsan och/eller ett kraftigt minskat urinflöde bör noggrant övervakas av vårdpersonal, på grund av patientens obstruktiva urineringsbesvär. Patienter med denna typ av besvär bör inte ta Propecia.

Om du har någon av följande sällsynta ärftliga matintoleranser bör du inte använda Propecia:

 • Galaktosintolerans
 • Glukos-galaktosmalabsorption
 • Laktasbrist

Propecia påverkar prostataspecifikt antigen (PSA)

Propecia kan ha verkan på en form av blodprov som går under benämningen PSA (prostataspecifikt antigen) och används för att diagnostisera prostatacancer. Om du ska genomgå ett PSA-test är det därför viktigt att du talar om för vård- eller apotekspersonalen att du använder Propecia, eftersom läkemedlet kan sänka dina halter av PSA.

Infertilitet till följd av intag av Propecia

Vissa män som under en längre tid har använt finasterid och haft andra riskfaktorer vilka kan ha en inverkan på fertiliteten, har rapporterat om infertilitet. Efter att behandlingen med finasterid avslutats har det rapporterats om att spermiekvaliteten har förbättrats eller till och med normaliserats. Inga långtidsstudier har gjorts på finasterid vad gäller den aktiva substansens effekt på den manliga fertiliteten.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel